آقای دکتر آرین قلی پور

Dr. Arian Gholipor

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185798)

25
118
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی