آقای دکتر طاهر روشندل اربطانی

Dr. Taher Roshandel Arbatani

استاد ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312860)

8
99
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی