آقای دکتر داتیس خواجه ئیان

Dr. Datis Khajeheian

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (214191)

2
24
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی