مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

Communication Management in Sports Media

حوزه های مطالعاتی درنشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی»:

- مهارت های ارتباطی در ورزش ،

- رسانه های ورزشی،

- تبلیغات در ورزش،

- روابط عمومی ورزشی و

- روابط بین الملل در ورزش

پیرو آیین نامه نشریات علمی به شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخ ۹۸/۰۲/۰۹ کلیه نشریات«علمی - پژوهشی» و «علمی - ترویجی» با عنوان کلی «نشریات علمی» معرفی شده و مبتنی بر شاخص های ارزیابی کمیسیون نشریات مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات