آقای دکتر علی اکبر فرهنگی

Dr. aliakbar farhangi

استاد مدیریت رسانه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177282)

48
151
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی