فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

Iranian Journal of Public Administration Studies

فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» با صاحب امتیازی «انجمن مدیریت دولتی ایران» با رویکرد علمی-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی زیر مقاله می‌پذیرد. این نشریه، هر موضوعی را که به نوعی با دولت و اداره بخش دولتی مرتبط باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. دبیرخانه فصلنامه از مطالعات اسلامی، مطالعات تجربی بومی و همچنین مقالاتی که دارای صبغه تئوریک غنی باشند استقبال می‌نماید و آن‌ها را در اولویت بررسی و انتشار قرار می‌دهد.

۱- حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی اسلامی

۲- مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۳- ساختار، فرایند، فناوری، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی

۴- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بخش دولتی

۵- حکمرانی و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۶-الگوهای توسعه و پیشرفت و اداره امور عمومی

۷- اقتصاد رفتاری و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۸-نظریه‌پردازی در حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۹- روش‌شناسی پژوهش در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۱۰- سیاست، قانون، مدیریت، خط‌مشی و اداره امور عمومی

۱۱- ارزش‌ها در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۱۲- بازار، دولت و بخش سوم

۱۳- سایر موضوعات مرتبط با هدف و چشم‌انداز فصلنامه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات