آقای دکتر حسن زارعی متین

Dr. Hasan Zarei Matin

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179192)

17
133
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی