آقای دکتر مهدی طالب پور

Dr. Mahdi Talebpour

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183934)

37
57
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی