آقای دکتر جبار باباشاهی

Dr. Jabbar Babashahi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (499437)

4
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی