آقای دکتر محمد رضا سعیدآبادی

Dr. Mohammad Reza Saeid Abadi

دانشیار، گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (370490)

4
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی