آقای دکتر منصور مومنی

Dr. Mansour Momeni

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181849)

47
58
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی