آقای دکتر رضا راعی

Dr. Reza Raei

استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185950)

5
72
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی