آقای دکتر محمد مدرس یزدی

Dr. Mohammad Modarres Yazdi

استاد، گروه مهندسی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176464)

25
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی