آقای دکتر مهدی بشیری

Dr. Mahdi Bashiri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182446)

90
59
94
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی