آقای محمدحسین پورکاظمی

Mohamad Hossein Pour Kazemi

دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182055)

3
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی