آقای مرتضی اسماعیلی

Morteza Esmaili

هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185363)

103
41
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی