طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 413

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATE-3-4_002

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مسیله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، ازمبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد دراین زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است.لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروریبه نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، بهحداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یکاز انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیلتصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می پردازد. نتایجاستخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان میدهد که افزایش بازدهیهر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آنها، منجر به افزایش و انتقال مسیربهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیزافزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدلارایه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.

نویسندگان

یعقوب محمودیان

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور

اصغر ابوالحشنی هستیانی

دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

محمدحسین پورکاظمی

دانشیار ریاضیات کاربردی دانشگاه شهید بهشتی

کامران ندری

استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)