آنالیزحساسیت بهینه سازی تولیدوتورم دراقتصادبرمبنای یک مدل کنترل بهینه

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-2-8_006

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضرتعین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید تورم حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد برای این منظور ازیک مدل کنترل بهینه متعین استفاده میشود دراین مدل یک تابعی هدف درجه دوم باتوجه به قید مساله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست حداقل خواهد شد دراین روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف ازارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است سپس با استفاده ازنرم افزار Mathematica مسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند نتایج حاصل ازبهینه سازی بیانگر آنست که درصورت اتخاذسیاست های بهینه متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی ازنوسانات کمتری برخوردار خواهند بود براساس یافته های تحقیق تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی برارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تاکید دارد و نیز این مقاله نشان داد که میتوان ازمدلها و تکنیک های اقتصادریاضی درجهت حل مسائل رشد تولید و تورم استفاده نمود

کلیدواژه ها:

کنترل یهینه /مدل کلان استاندارد /متغیر وضعیت و متغیر کنترل /آنالیز حساسیت

نویسندگان

اصغر ابوالحسنی هستیانی

استادیار دانشگاه پیام نو

محمدحسین پورکاظمی

دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی

ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دانشیاردانشگاه پیام نور

محمدحسین احسان فر

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور