آقای سعید فراهانی فرد

Saeed Farahani Fard

استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184789)

25
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی