آقای دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

Dr. Abolghasem Asna Ashari

دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177563)

16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی