آقای دکتر حمید ضرغام بروجنی

Dr. Hamid Zarghamborojeni

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178890)

7
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی