مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 10، شماره 39