آقای دکتر تورج حسن زاده ثمرین

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (509860)

16
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی