آقای پروفسور علی رضا چوبینه

Prof. Alireza Choobineh

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (250607)

25
36
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی