آقای پروفسور مجید معتمدزاده

Prof. Majid Motamedzade

استاد دانشگاه و مشاور ارگونومی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (60033)

27
33

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی