ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری و اجرای برنامههای مداخله ارگونومی در یک شرکت تولیدی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین نگرانیهای بهداشت حرفهای امروز است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری ART و اجرای برنامه مداخله ارگونومیو تأثیر آنها برکاهش سطح ریسک بود.روش بررسی: در این مطالعه مداخلهای 60 نفر از کارگران خط تولید به طور تصادفی انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و با روش تحلیل وظایف تکراری ART از کارگران گردآوری شدند. در ایستگاه کاری 39 نفر از کارگران مداخله انجام شد.تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدیافته ها: ارزیابی اولیه نشان داد که 21/7 درصد در سطح پایین ریسک، 48/3 درصد در سطح متوسط ریسک و 30 درصد در سطح ریسک بالا قرار داشتند. بعد از انجام مداخلات ارزیابی مجدد انجام شد. فراوانی افراد در سطح ریسک پایین قبل ازمداخلات ارگونومی 30/70 درصد بود و بعد از انجامم مداخلات به 53/85 درصد افزایش پیدا کرد. فراوانی افراد در سطح ریسک متوسط قبل از مداخلات ارگونومی 64/10 درصد بود و بعد از انجام مداخلات به 43/59 درصد کاهش یافت. و فراوانی افراد در سطح ریسک بالا قبل از مداخلات ارگونومی 5/2 درصد بود و بعد از انجام مداخلات به 2/56 درصد تغییر یافت و تفاوت معنادار بعد از مداخله مشاهده شد (lueP >0/05) نتیجه گیری:سطح ریسک ارزیابی اولیه ارگونومیکی اکثر فعالیت ها در سطح قابل قبولی نیست و بیشتر افراد در سطح خطر متوسط قرارداشتند. با توجه به این نکته که در صنعت مونتاژ کشور کارگران بسیاری از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می برند، با اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندسی کم هزینه میتوان سطح خطر را کاهش داد.

کلیدواژه ها:

اختلالات اسکلتی عضلانی ، مداخله ارگونومی ، روش تحلیل وظایف تکراری

نویسندگان

مجید معتمدزاده

استاد گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.

جواد ترکمان

دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

رستم گل محمدی

استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان.، ایران

قدرت اله روشنایی

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.