آقای دکتر محمد غفرانی

Dr. Mohammad Ghofrani

استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312886)

6
48
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی