آقای دکتر محمد غفرانی

Dr. Mohammad Ghofrani

استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312886)

5
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی