آقای مهندس سیدبهزاد حسینی

Engineer ُSeyed Behzad Hosseini

دانشجوی دکتری تخصصی، مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (110076)

2
1
2
1
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مسئول آزمایشگاه فیزیک و مکانیک و کارگاه ساخت و تولید، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکاه منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس (1385-تاکنون)