آقای دکتر سید احمد میرشکرایی

Dr. Sayed Ahmmad Mirshokraee

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177225)

14
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی