دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

Iranian Journal of Analytical Chemistry

موضوعاتی که توسط این مجله پوشش داده می شود در زیر آورده شده اند، اگرچه محدود به این موضوعات نمی باشند:

- کاربردهای شیمی تجزیه در مهندسی

- اسپکتروسکوپی مولکولی و اتمی ( FS-MS-NMR-RAMAN-IR)

- حسگرهای شیمیایی، زیست حسگرها و تکنولوژی های مرتبط با آن

- کمومتریس

- کروماتوگرافی و الکتروفورز

- مواد کامپوزیت

- الکتروآنالیز و تکنیک های الکتروشیمی تجزیه ای

- کاربردهای محیطی، بالینی و بیولوژیکی

- آنالیزهای محیطی و بهداشتی

- مواد تعویض یون

- فرایندهای استخراج جدید و میکرواستخراج

- تهیه نمونه

- تکنیک های جداسازی برای گونه های سمی

- آنالیز حرارتی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات