آقای علیرضا محدثی زرندی

Alireza Mohadesi Zarandi

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

Researcher ID: (181982)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران