آقای پروفسور مسعود کیخوائی

Prof. Massoud Kaykhaii

Professor of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (365553)

30
31
2
145

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • Member of the American Chemical Society
 • Member of the Royal Society of Chemistry

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • مدل سازی عددی آب شیرین کن یون زدایی خازنی و مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد آن منتشر شده در مجله آب و فاضلاب (1402)
 • روش های دم کردن مایکروویو و سنتی چای سیاه ایرانی: ترکیبات زیست فعال، فعالیت آنتی اکسیدانی و فلزات سنگین منتشر شده در دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران (1401)
 • Characterization of polymeric materials and their degradation products منتشر شده در فصلنامه شیمی نوین (1400)
 • Evaluation of Langmuir and Freundlich Isotherms for Removal of Cephalexin and Tetracycline Antibiotics By Sistan Sand from Water and Wastewater Samples منتشر شده در دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (1400)
 • استفاده از طراحی باکس- بنکن در بهینه سازی استخراج فاز جامد در سرسمپلر با جاذب نانولوله کربن اصلاح شده برای تعیین اسپکتروفتومتری مالاشیت سبز در آبهای خلیج چابهار منتشر شده در دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (1398)
 • اندازه گیری دیازینون در نمونه های محیطی با استفاده از نانولوله های اصلاح شده کربنی با استفاده از سرسمپلر منتشر شده در دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (1396)
 • فاطمه کیخا، سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی و احمد جمالی کیخا، "استفاده از گرافن اکسید اصلاح شده برای میکرواستخراج فاز جامد سیپروفلوکساسین از آب دریا و بهینه سازی آن با کمومتریکس"، پژوهشهای شیمی، دوره 5، شماره 1؛ شهریور 1401، صفحات 67-74. (1401)
 • احمد جمالی کیخا، امین بهزادمهر، ابوذر ابراهیمی، مسعود کیخوائی و طاهره فنائی شیخ الاسلامی، "مدل سازی عددی آب شیرین کن یون زدائی خازنی و مطالعه پارامترهای موثر بر عملکرد آن"، مجله آب و فاضلاب (1401)
 • محمد مرادی، مینا صارمی، مسعود کیخوائی و علیرضا سلیمانی، "استخراج و اندازه گیری مقدارهای ناچیز پالادیوم با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی لوله باریک و اسپکتروفوتومتری"، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 40، شماره 4؛ زمستان 1400، صفحات 272-261 (1400)
 • صادق تانوردی نسب، منا سرگزی، کرم گودرزی و مسعود کیخوائی، "اندازه گیری عدد اسیدی کل در روغن موتور خودروهای سواری و دیزلی و ارتباط آن با کیلومتر کارکرد خودرو"، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 38، شماره 2؛ تابستان 1398، صفحات 219-227. (1398)
 • مسعود کیخوائی، ماشاالله رحمانی محسن مرادمند و مجتبی صدرارحامی، "اندازه گیری میزان نیتروژن در نفت خام و فرآورده های نفتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تیتراسیون مستقیم، تیتراسیون pH متری و نسلر و مقایسه نتایج آنها"، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 38، شماره 1؛ بهار 1398، صفحات 229-223. (1398)
 • سعودکیخوائی، عفت دهقانیان و رقیه بهروزی، "توصیف کننده سه بعدی کیوسار وکاربردهای آن در داروسازی و محیط زیست"، فصلنامه علمی پژوهش در علوم پایه و علوم مهندسی، شماره 36؛ آذرماه 1398، صفحات 1-11 (1397)
 • سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی، فهیمه نجاری و زهرا منفردزاده، "اندازه گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنول در نمونه های آب دریا با استفاده از اسپکتروفوتومتری پس از استخراج جذبی آن با میله چرخان پوشش دار شده با پلیمر قالب مولکولی"، نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی، سال دوازدهم، شماره 3؛ پائیز 1397، صفحات 143-133. (1397)
 • سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی و رقیه دهواری، "استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات ها از آب دریا و تعیین آن ها به روش اسپکتروفوتومتری"، نشریه پژوهش های کاربردی درشیمی، دوره 11، شماره 1؛ بهار 1395، صفحات 87-111. (1395)
 • مسعود کیخوائی، ماشاالله رحمانی و مریم مهرپور، "اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ"، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 35، شماره 3؛ پائیز 1395، صفحات 87-97. (1395)
 • سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی، مجید میرمقدم و محمد شاکری، "کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشگوئی بازده استخراج یون های روی از نمونه های حقیقی با استفاده از مولکول نگاری بسپاری"، نشریه پژوهش های کاربردی درشیمی، دوره 10، شماره 2؛ تابستان 1395، صفحات 29-17. (1395)
 • مهیار سندگل نظامی، مهدی رونده، مسعود کیخوائی، سمیرا حسینی ، جعفر ولیزاده و محمود چمساز، "بررسی اسپکتروفوتومتریک نانوذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی"، فصلنامه پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه، دوره 1، شماره 2؛ بهار 1394، صفحات 22-9. (1394)
 • سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی و مصطفی خواجه، "جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون مس با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن، پوشش دار شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای"، فصلنامه پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه، دوره 1، شماره 2؛ بهار 1394، صفحات 40-23. (1394)
 • ماشاءا... رحمانی و مسعودکیخوائی "استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرار آزاد شده در اثر تخریب ترمواکسیداسیونی پلی متیل متا کریلات"، فصلنامه پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه، دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحات 57-70. (1393)
 • محمد رضا رضائی کهخا، مسعود کیخوائی و غلامرضا ابراهیم زاده، "حذف فتوکاتالیستی تری اتیل فسفات با استفاده از نانوذرات اکسید روی از محیطهای آبی"، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، سال ششم، شماره 4، زمستان1393، صفحات 126-133. (1393)
 • جعفر ولیزاده، نفیسه حق پذیر، مهدی رونده و مسعود کیخوائی، "کاربرد اسپکترفوتومتری ماوراء بنفش- مرئی در بهینه سازی شرائط بیوسنتز نانوذرات نقره توسط گیاه گیشدر"، فصلنامه پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه، دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحات 94-81. (1393)
 • مسعود کیخوائی، میلاد تخشا و قاسم سرگزی، "آزمایشگاهی برروی یک تراشه"، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال چهارم، شماره 5، پاییز و زمستان1392، صفحات 51-57. (1392)
 • ماشاالله رحمانی و مسعود کیخوائی، "کاربرد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیبات آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آنها با کروماتوگرافی گازی موئینه"، فصلنامه پژوهش های کاربردی در شیمی، سال هفتم، شماره 4، زمستان 1392، صفحات 25-32. (1392)
 • زهرا خیاط سرکار و مسعود کیخوائی، "گسترش سنجی (دیلاتومتری) و کاربردهای آن"، مجله شیمی، شماره 63-64؛ فروردین- تیر1390، صفحات 33-35. (1390)
 • محمد رضا رضائی کهخا؛ مسعود کیخوائی؛ همایون رضائی و جواد سنچولی، "بررسی میزان فلزات سنگین در خاک کشاورزی و گیاهان آبیاری شده با فاضلاب شهری زابل"، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)، سال سوم، شماره 2، تابستان 1390؛ صفحات 19-26. (1390)
 • مسعود کیخوائی و سمانه میرمحمدی صدرآبادی، "کاربرد میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی کروماتوگرافی گازی برای تعیین مقادیر بسیار ناچیز ایزوآمیل استات"، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 30، شماره 2؛ تابستان 1390، صفحات 81-89. (1390)
 • مسعود کیخوائی و آرام دخت خطیبی، "کروماتوگرافی گازی دو بعدی"، مجله شیمی، شماره 55-56؛ فروردین- آبان ۱۳۸۷، صفحات 34-37. (1387)
 • مسعود کیخوائی، "درباره تایر خودرو بیشتر بدانیم"، ماهنامه اندیشه گسترسایپا، شماره 73؛ مهر1386، صفحات 14-17. (1386)
 • مسعود کیخوائی، "کاربرد تکنیکهای میکرواستخراج در تجزیه کمی مواد پر انرژی"، مجله تحقیق و توسعه مواد پر انرژی، شماره 7؛ پائیز و زمستان 1387، صفحات 54-66. (1386)
 • مسعود کیخوائی و ماشاءا... رحمانی، "مشاهده محصولات ناشی از تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی اتیلن توسط تکنیک میکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی-کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی"، مجله مهندسی شیمی ایران، شماره 32؛ اسفند 1386، صفحات 58-66. (1386)
 • مسعود کیخوائی، "سهمیه بندی بنزین: چند توصیه ساده برای آنکه از مصرف بنزین خود بکاهیم"، ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره 72؛ شهریور 1386، صفحات 6 و 7. (1385)

سوابق استادی