آقای دکتر علیرضا عشوری

Dr. Alireza Ashori

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

Researcher ID: (345743)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.