بررسی قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش شاخص استرین، وظایف کاری تکراری و ارزیابی فعالیت های تکراری شغلی در ارزیابی ریسک ارگونومی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 513

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: ابزارهای بسیاری برای ارزیابی ریسک نیمه کمی و مشاهدهای در اختیار محققین و ارگونومیست ها وجود دارد. این مطالعه با هدف قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش ارزیابی ریسک Assessment of Repetitive Tasks (ART), Strain Index (SI و (Occupational Repetitive Actions (OCRA در وظایف تکراری و مواجهه با ریسک فاکتورهای اندام فوقانی میباشد.روش بررسی: 30 وظیفه در کارگران مواجهه با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی توسط 9 آزمونگر با استفاده از روشهای OCRA Checklist, SI و ART مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی ها با استفاده از آزمون های weighted Kappa و ICC در نرم افزار R و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج قابلیت اطمینان بین آزمونگر با ضریب توافق Kappa برای طبقهبندی سطح ریسک با روش Checklist OCRA و ART برابر( 68 / 0 = κ) و (72 / 0 = κ) و برای SI (k=0/52) به دست آمد. همچنین قابلیت اطمینان درون آزمونگر برای امتیاز نهایی روشهای OCRA checklist و ART به ترتیب برابر با (76 / 0 = ρ) و (81 / 0 = ρ) و برای SI (ρ=0/82) بود. به طور کلی قابلیت اطمینان بین آزمونگر برای سه روش مورد مطالعه متوسط تا خوب به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج کلی قابلیت اطمینان روش ART را بالاتر از دو روش دیگر نشان داد. بر اساس یافتهها روشهای OCRA checklist, SI وART جهت استفاده در محیط کار مناسب میباشند، اما برای استفاده از این روشها مواردی مانند هدف از انجام ارزیابی، تجربه آزمونگر و زمان مورد نیاز برای هر وظیفه را در نظر داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید معتمدزاده

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مهدی محمدیان

گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

معصومه طهماسبی زاده

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران