آقای دکتر رضا شیخ

Dr. Reza Sheikh

عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182922)

32
32
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی