پایش علمی در شهر شاهرود

23کنفرانس10ژورنال
12,959سند علمی
6مرکز علمی
1نشست100پژوهشگر
شهرداری شاهرود

شهرداری شاهرود در رتبه 22 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 47 مقاله برای شهرداری شاهرود منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شاهرود در تهیه و انتشار 125 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شاهرود
مراکز علمی شهر شاهرود
نشست های شهر شاهرود