پایش علمی در شهر شاهرود

24کنفرانس10ژورنال
14,837سند علمی
6مرکز علمی
2نشست119پژوهشگر
شهرداری شاهرود

شهرداری شاهرود در رتبه 13 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 118 مقاله برای شهرداری شاهرود منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شاهرود در تهیه و انتشار 315 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شاهرود
مراکز علمی شهر شاهرود
نشست های شهر شاهرود