خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 35
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 829
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 65
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

اثر فرایند اولتراسوند بر استخراج ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی بخش های مختلف گردو نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحقارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته نوشته مهدی اخلاقی و سید حمید رضا ضیاءالحق و اسماعیل باباخانزاده و وحیده رفیعیاثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) نوشته محمد عابدینی اسفهلانیبررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی نوشته اسماعیل باباخانزاده سجیرانی و سیدحمیدرضا ضیاءالحقبررسی اثر دمای خشک کردن بر کاهش وزن و رنگ گلبرگ های گل محمدی نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحق و اسماعیل باباخانزاده سجیرانیاثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای نوشته سیدحسن موسوی فضلبازده آبیاری، نیاز آبی و بهره وری آب در روش آبیاری سطحی در باغات زردآلو و انگور نوشته نادر نادریبررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان نوشته نادر نادریارزیابی فنی سیستم های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه نوشته نادر نادری و محمود فرومدیبررسی اثر سه پایه رویشی بر صفات بیوشیمیایی دو رقم تجاری سیب نوشته طاهره پروانهبهره وری آب مصرفی در سامانه های آبیاری تحت فشار و سنتی باغات استان سمنان نوشته سیدحسن موسوی فضلاثر ضد باکتریایی اسانس ها و ترکیبات مونوترپنی علیه بیماری باکتریایی لکه قهوه ای قارچ تکمه ای نوشته مهدی اخلاقی و علیرضا برجسته و احمد اخیانی و احمد دزیانیاناستخراج آلکالوئید هلیوترین و سمیت زدایی توسط آنزیم باکتریایی اکسیدوردوکتاز وابسته به FAD نوشته اسماعیل باباخانزاده سجیرانیاثر ورمی کمپوست و برخی عناصر پرمصرف بر رشد، جذب عناصر غذایی و کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L) نوشته اسماعیل باباخانزاده سجیرانیاثر آب آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای با هدف تعیین تابع تولید – آب - کود (رقم پگاه) نوشته سیدحسن موسوی فضل و احمد اخیانی و سید امیر عطاردیکاربرد و عملکردهای جایگزین های چربی در بستنی کم چرب نوشته سیدحمیدرضا ضیاالحقتاثیر پلاسمای سرد بر کیفیت غذا نوشته سیدحمیدرضا ضیاالحقاثر پلاسمای سرد بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها نوشته سیدحمیدرضا ضیاالحقبررسی و مقایسه عملکرد سامانه‌های آبیاری بارانی ویل موو و کلاسیک ثابت در استان سمنان نوشته نادر نادریتولید شیر شتر پروبیوتیک غنیسازی شده با پودر پوست انار نوشته سید حمیدرضا ضیاالحق