خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 49
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 781
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 64
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

تعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته سیدحسن موسوی فضلفرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کرم زیتون با استفاده از روش سطح پاسخ نوشته ارزیابی کاربرد نانو کود پتاسیم، اسید فولویک و کیتوزان بر صفات کمی کنجد (Sesamum indicum L.) در رژیم های مختلف آبیاری نوشته محمد عابدینی اسفهلانیاثر پوشش های خوراکی چیتوزان، آلژینات سدیم و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ماندگاری زردآلوی رقم رجبعلی نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحقبهینه سازی خشک کردن خلال های سیب زمینی با استفاده از پیش تیمار اسمزی و روش سطح پاسخ نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحقبررسی اثر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا بر افزایش زمان ماندگاری و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردآلو نوشته سیدحمیدرضا ضیاالحقاثر سامانه آبیاری قطره ای نواری بر مدیریت مصرف آب در کانون های اصلی تولید خربزه در کشور نوشته سیدحسن موسوی فضلهیبریدهای جدید متحمل به سرمای بهاره زردآلو (Prunus armeniaca L.‎) نوشته محمد عابدینی اسفهلانی و سید سید حمیدرضا ضیاءالحقتجزیه به مولفه های اصلی و تعیین روابط بین صفات ژنوتیپ های بومی سنجد استان کرمان نوشته محمد عابدینی اسفهلانیبررسی عملکرد سیستم های آبیاری سنترپیوت و بهره وری مصرف آب در برخی از مزارع استان سمنان نوشته نادر نادریکاربرد آللوپاتی در کنترل زیستی علف های هرز نوشته زهرا نظریبررسی برهم کنش پایه و رقم سیب بر صفات کمی و کیفی میوه در شرایط آب وهوایی مشهد نوشته طاهره پروانهمطالعه پاسخ های فیزیولوژیک، رشدی و عملکرد کنجد به کاربرد نانوکود پتاسیم، محلول پاشی فولویک اسید و کیتوزان تحت تنش خشکی نوشته محمد عابدینی اسفهلانیاثر فرایند اولتراسوند بر استخراج ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی بخش های مختلف گردو نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحقارزیابی اثر ضد قارچی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و مونوترپن های عمده آنها در کنترل قارچ ورتیسیلیوم پسته نوشته مهدی اخلاقی و سید حمید رضا ضیاءالحق و اسماعیل باباخانزاده و وحیده رفیعیاثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) نوشته محمد عابدینی اسفهلانیبررسی کارایی فرمولاسیون مایع متریبیوزین در مزارع گوجه فرنگی نوشته علیرضا برجستهبررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و اسیدهای چرب گل گاوزبان ایرانی نوشته اسماعیل باباخانزاده سجیرانی و سیدحمیدرضا ضیاءالحقبررسی اثر دمای خشک کردن بر کاهش وزن و رنگ گلبرگ های گل محمدی نوشته سیدحمیدرضا ضیاءالحق و اسماعیل باباخانزاده سجیرانیاثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای نوشته سیدحسن موسوی فضل