فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی

Quran and social sciences

این مجله به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی شاهرود) در حوزه علوم و معارف قرآن کریم منتشر می­ شود.

عنوان مجله از فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث به فصلنامه علمی «قرآن و علوم اجتماعی» تغییر یافته است.

فصلنامه علمی «قرآن و علوم اجتماعی» جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند:

کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث در مسائل اجتماعی
بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دینی و به طور خاص قرآ« کریم
ارائه راهکارهای قرآنی جهت داشتن جامعه ای بهتر
پاسخ به مسائل اجتماعی از طریق مطالعه قرآن و حدیث
و...