فصلنامه دانش و تندرستی

Journal of Knowledge & Health

این مجله، صرفا یک مجله علمی است و منحصرا مقالات علوم پزشکی را (در هر زمینه) چاپ می نماید.

مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل: مقالات اصیل پژوهشی مربوط به مطالعات کوهورت، مداخله ای، کارآزمایی بالینی، تجربی، مقالات تحلیلی، اپیدمیولوژیک، مقالات توصیفی، گزارش موردی (Case Report) و مطالعات کیفی و گزارش مختصر می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات