آقای دکتر حمیدرضا مومنی

Dr. Hamidreza Momeni

استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182186)

10
19
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی