پایش علمی در شهر اراک

34کنفرانس19ژورنال
14,073سند علمی
6مرکز علمی
185پژوهشگر
شهرداری اراک

شهرداری اراک در رتبه 4 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 470 مقاله برای شهرداری اراک منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اراک در تهیه و انتشار 854 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اراک
مراکز علمی شهر اراک