پایش علمی در شهر اراک

37کنفرانس9ژورنال
16,327سند علمی
6مرکز علمی
211پژوهشگر
شهرداری اراک

شهرداری اراک در رتبه 4 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 690 مقاله برای شهرداری اراک منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اراک در تهیه و انتشار 1091 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اراک
مراکز علمی شهر اراک