آقای دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

Dr. Gholamreza Nabi-Bidhendi

استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271705)

144
88
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی