پایش علمی در استان سمنان

101کنفرانس34ژورنال
45,072سند علمی
25مرکز علمی
20نشست340پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان سمنان
بررسی تغییرات پوشش گیاهی در حوضه سد شهید رجاییمروری بر وضعیت جنگل های بلوط در ایرانتعیین سهم تنوع زادآوری گونه های چوبی با روش SHE در جنگل کاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگتاثیر پرایمینگ (هیدروکسید سدیم ) بر بهبود جوانه زنی بذر گونه اقاقیا(Robinia pseudoacacia L.)توسعه پایدار شهری؛ تغییری همه جانبهتحلیل نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری و روستاییاثر نابرابری درآمد بر ردپای اکولوژیکی در ایران۱کاربست الگوی آنتوان برمن در تحلیل تعریب وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره) با نگرش به گرایش های تغییر شکل دهنده متن مبداطراحی مدل تحول رسانه های اجتماعی در منابع انسانیبهبود نشانگرهای لرزه ای مبتنی بر ماتریس هم رخداد سطح خاکستری با استفاده از تبدیل غیرخطی به مقیاس خاکستری در شناسایی ژئوبادی گنبد نمکیمدلسازی وارون غیر خطی داده های گرانی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری برای تخمین عمق حوضه رسوبیاثربخشی آموزش عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر سبک های عشق ورزی، بهزیستی روانشناختی، آزار عاطفی و تنش زناشویی در زنان متاهل"تبیین نقش منطقه آزاد تجاری ارس در توسعه شهرهای میانی و کوچک"نقش تدریس فعال و هدفمند معلمان و ارتباط آن با سطح یادگیری دانش آموزان در مدارساهمیت تعامل میان خانواده و مدرسه در رشد اجتماعی دانش آموزانSecure protocol for communications in IoT-based wireless sensor networks using kerberos and elliptic curve cryptography
کنفرانس های استان سمنان
شهرداری های استان سمنان
مراکز علمی استان سمنان
نشست های استان سمنان