مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 8، شماره 31