مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 7، شماره 27