فصلنامه مطالعات رفتاری و تعالی سازمانی

Behavioral studies and organizational excellence

فصلنامه مطالعات رفتاری و تعالی سازمانی توسط موسسه آموزش عالی آپادانا منتشر می شود.

این نشریه تخصصی در حوزه های مرتبط با مدیریت و رفتارسازمانی مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات