آقای مهندس قاسم کشاورزی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

Researcher ID: (254618)

3
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا (1398-تاکنون)