آقای دکتر بهنام گلشاهی

Dr. Behnam Golshahi

استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269542)

2
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی