خانم دکتر مهناز کریمی

Dr. Mahnaz Karimi

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم باغبانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (358587)

44
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی