ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 5,712
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 43
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 32
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1مطالعه رفتاری هیدروژئولوژیکی آبخوان تجن با بکارگیری مدل تحلیل آب زیرزمینی GMS

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1399
2بررسی وضعیت پایداری هیدرولوژیکی آب حوضه آبریز تجن با استفاده از تکنیک سنجش از دور ونرم افزار ArcGIS

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1399
3بررسی میزان تولید گاز و اندازه گیری ضریب تسهیم، تولید توده زنده میکروبی و راندمان توده زنده میکروبی در سیلاژ ارقام مختلف ذرت


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
4اثرات افزودن پودر زیره سیاه و گلپر به کنسانتره پلت شده بر میزان تولید گاز شکمبه


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
5بررسی همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد رقم طارم محلی در استگاه تحقیقاتی برنج آمل
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
6تاثیر سطوح مختلف پوسته برنج فرآیند شده بر طول روده در جوجه گوشتی

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
7تاثیر سطوح مختلف پوسته برنج فرآیند شده بر رطوبت و pH فضولات دوره ی پایانی جوجه گوشتی

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
8تاثیر سطوح مختلف پوسته برنج فرآیند شده بر pH محتویات دستگاه گوارش جوجه گوشتی

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
9مهمترین شاخص های تنوع بتا در تبیین تغییرات پوشش گیاهی


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
10اثر کنجاله آفتابگردان تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
11اثر کنجاله آفتابگردان تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر عملکرد جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
12پیش بینی مصرف سوخت تراکتور حین عملیات زیرشکنی با استفاده از روش استنتاج عصبی فازی (ANFIS)
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
13مدل سازی بازده کل انرژی در مجموعه تراکتور- زیرشکن حین عملیات زیرشکنی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
14بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و تاثیر استفاده از پوسته برنج و تفاله چغندرقند، بر گرانروی محتویات روده باریک در دوره های مختلف پرورش جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
15اثر استفاده از پوسته برنج و تفاله چغندر قند بر وزن بخش های مختلف لاشه در دوره های مختلف پرورش جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
16اثر استفاده از پوسته برنج و تفاله چغندر قند بر pH دستگاه گوارش و ماده خشک بستر در دوره های مختلف پرورش جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
17تاثیر کنجاله آفتابگردان تخمیری با قارچ آسپرژیلوس اوریزا و پنی سیلیوم فونیکولسوم بر عملکرد جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
18اثر کنجاله آفتابگردان تخمیری با قارچ آسپرژیلوس اوریزا و پنی سیلیوم فونیکولسوم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
19اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و ذرت) و نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه پرتقال کامل بر pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بره های نر پرواری زل


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
20اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و ذرت) و نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه پرتقال کامل بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری زل


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
21اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و ذرت) و نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه پرتقال کامل بر قابلیت هضم ظاهری بره های نر پرواری زل


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
22تاثیر سیستم آبیاری نوین بر تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
23بررسی مدیریت توزیع آب های سطحی و زیر زمینی با روش های نوین آبیاری

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
24مقایسه اثر استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک یوپرو (حاوی مخمّر زنده ساکارومایسس سرویسیه) در شیر مصرفی بر عملکرد گوساله های ماده از بدو تولد تا زمان از شیرگیری
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
25اثر استفاده از محرک رشد بنزاچیک در آب بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس 308
پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
26ارزیابی خصوصیات کیفی برخی از لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاماپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
27مقایسه میانگین برخی لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاما با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
28شناسایی مولکولی و مقایسه دو قارچ پوسیدگی سفید گونه ممرز در تولید خمیرکاغذ زیستی CMP

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
29پیامدهای ویروس کرونا بر امنیت غذایی (صنعت دام )الهه بنائی پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
30بررسی اثر برگ سیرخشک شده بر فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد زل


پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون 13 کنفرانس توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاکنون 5 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • مقاله نویسنده اول
  • مقاله نویسنده دوم
  • مقاله نویسنده سوم
  • مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی